Co je to outsourcing?

Outsourcing je proces, při kterém firma či organizace deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu (subkontraktora) specializovaného na provádění těchto operací. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu.

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice se orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

Zdroj: Wikipedie - otevřená encyklopedie

Oblast BOZP

V rámci řízení systému BOZP zaměstnavatelů Vám nabízíme služby, ve kterých je mimo jiné zahrnuto:

 • Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik hlavního možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně bezpečnostních opatření (dle § 102 Zákoníku práce)
 • Zařazení prací do kategorií (dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb.)
 • Určení obsahu a četnosti školení (dle odstavce 3 § 103 Zákoníku práce)
 • Vypracování a pravidelná aktualizace osnov školení (dle odstavce 2 § 103 Zákoníku práce)
 • Školení zaměstnanců presenční formou - více v sekci ŠKOLITEL
 • Vypracování směrnice na poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích čistících prostředků a ochranných nápojů (dle NV č. 495/2001 Sb. a dle NV č. 361/2007 Sb.)
 • Vypracování provozních předpisů
  • Místních provozních předpisů k zajištění bezpečnosti strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dle NV č. 378/2001 Sb.)
  • Místních provozní bezpečnostní předpis při provozování dopravy dopravními prostředky (dle NV č. 168/2002 Sb.)
  • Místní provozní bezpečnostní předpis na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot (dle přílohy č. 5 k NV č. 378/2001 Sb.)
  • Místní řády skladů (dle ČSN 26 9030)
  • Dopravně provozní řád manipulačních vozíků (ČSN 26 8805)
  • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení (dle ČSN ISO 12480-1)
  • Pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky (dle §44a odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb.)
  • Určení zodpovědné osoby za pracoviště (dle § 3 NV č. 101/2005 Sb.)
  • Určení zodpovědné osoby za provoz, kontroly a údržbu vyhrazených technických zařízení
  • Příkaz na zjišťování alkoholu a jiných návykových látek (dle písmene i) § 106 Zákoníku práce)
 • Stanovení pracovních postupů
  • Pracovní postupy pro práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dle NV č. 28/2002 Sb.)
  • Pracovní postupy pro chov zvířat (dle NV č. 27/2002 Sb.)
  • Pracovní postupy ve stavebnictví (dle NV č. 591/2006 Sb.)
  • a další
 • Dodání potřebných zápisů a evidence
  • Evidence přidělených osobních ochranných pracovních prostředků
  • Zápisy o seznámení zaměstnance s návody k obsluze a zacvičení k obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
  • Zápis o seznámení zaměstnance s bezpečnostními listy (případně s návody na použití) od používaných chemických látek a chemických přípravků
  • Zápisníky ke kontrolám strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dle NV č. 378/2001 Sb.)
  • Kniha úrazů s formuláři na zápisy do knihy úrazů (dle NV č. 201/2010 Sb.)
  • Záznamy o úrazu (dle NV č. 201/2010 Sb.)
  • Souhlas zaměstnanců s nařízením nadlimitní práce přesčas (dle § 93 odstavce 3 zákoníku práce)
 • Provádění pravidelných kontrol pracovišť a ročních prověrek BOZP (dle § 108 odstavec 5) zákoníku práce)
 • Šetření pracovních úrazů a vypracování potřebných dokumentů (dle NV č. 201/2010 Sb.)
 • Zajištění revizí, kontrol a zkoušek vyhrazených technických zařízení oprávněnými osobami
 • Součinnost při kontrolách ze strany Oblastního inspektorátu práce

Oblast PO

V oblasti požární ochrany Vám nabízíme služby, ve kterých je zahrnuto:

 • Začlenění provozovaných činností do kategorie (dle § 4 Zákona o PO)
  • bez zvýšeného požárního nebezpečí
  • se zvýšeným požárním nebezpečím
  • s vysokým požárním nebezpečím
 • Vedení potřebné dokumentace požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob:
  • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím včetně uvedení míst, kde se tyto činnosti vykonávají (dle § 4 zákona o PO)
  • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (dle § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Požární řády (dle § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky (dle § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Přehled o umístění bezpečnostních značek věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (dle odstavce 3 § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Požární poplachové směrnice (dle § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Požární evakuační plán (dle § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Dokumentace zdolávání požárů (operativní plán, operativní karta) (dle § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Řád ohlašovny požárů (dle § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Tematické plány a časové rozvrhy školení o požární ochraně a odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a preventistů PO, včetně zápisů o provedeném školení, nebo odborné přípravě (dle § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  • Požární knihy, včetně určení osoby zodpovědné za jejich vedení (dle § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • Vedení potřebné dokumentace požární ochrany obcí:
  • Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dle § 9 NV č. 172/2001 Sb.)
  • Dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, požární hlídky nebo společné jednotky požární ochrany (dle § 12 NV č. 172/2001 Sb.)
  • Řád ohlašovny požárů v obci (dle § 13 NV č. 172/2001 Sb.)
  • Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci (dle § 14 NV č. 172/2001 Sb.)
  • Požární řád obce (dle § 15 NV č. 172/2001 Sb.)
  • Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu (dle § 16 NV č. 172/2001 Sb.)
 • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek
 • Školení zaměstnanců a odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany - více v sekci ŠKOLITEL
 • Zajištění revizí, kontrol a zkoušek vyhrazených technických zařízení, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany oprávněnými osobami
 • Součinnost při kontrolách ze strany Hasičského záchranného sboru kraje

Reference

2S trade - návrhy a dodávky kuchyňských linek a interiérů
ABPLAST - výroba bazénů
Antikhotel SOFIA Litomyšl
Agrolit Litomyšl, s.r.o. - výroba peletek
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o - projekční kancelář
BÁČA Polička, s.r.o. - stavebnictví
Beneš Miroslav - truhlářství
Boštík & synové - truhlářství
Cimbria HMD, s.r.o. - kovovýroba
Drábek Jiří - truhlářství
ELEKTROMONT LTS s.r.o. - ubytovna
EXPAN s.r.o. - kovovýroba
FD EU|ROPE s.r.o. - truhlářská výroba
Huška Josef - pilařská výroba
Ing. Miloslav Kulhavý - zelenina Šnakov
INVEKTA, s.r.o. - kovovýroba
K MONT Choceň, s.r.o. - voda, topení, plyn
Klička s.r.o. - pěstování ovoce a zeleniny
Komuniké, o.p.s. - restaurace Retigovka
KOVO LITOMYŠL, s.r.o. - kovovýroba
Kvadrant 1990, a.s. - prášková lakovna
Kubík a.s. - Výstavba inženýrských sítí
Kubík a.s. - Velkoobchod a maloobchod potravin
Kulhavý Miloslav Ing. - zelenina Šnakov
Kutlvašr Petr - truhlářství
Ladislav Eliáš - autodílna
LIFE BRICK - zateplovací systém fasád
Martin Matoušek - dřevovýroba
Město Litomyšl - Odbor městských lesů
Město Polička - Odbor lesního hospodářství
Milan Jiskra - truhlářství
MŠ JANOV
MŠ CHOCEŇ Kaštánka
MŠ CHOCEŇ Stromovka
MŠ CHOCEŇ Vostelčice
MŠ CHOCEŇ Záměstí
MŠ I LITOMYŠL
MŠ II LITOMYŠL
MŠ III LITOMYŠL
MŠ OSÍK
MŠ SEDLIŠTĚ
MŠ ZÁMRSK
Novák Josef - voda, topení, plyn
Obec Bohuňovice
Obec Nová Sídla
Obec Mikuleč
Obec Říčky v Orlických horách
Obec Tržek
Obec Sedliště
Obec Vraclav
Obec Zámrsk
Regionální muzeum Vysoké Mýto
SKM Litomyšl s.r.o. - výroba strojů
Společenství vlastníků domů Litomyšl
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
STYLE PLUS - velkoobchod se sanitární technikou
Škrba Vojtěch - pilařská výroba
ŠVANDA PRIMA, s.r.o. - stavebniny
ŠVANDA spol. s.r.o. - prodej uhlí a hutního materilu
Tvarmetal s.r.o. - tváření, ohýbání, svářování kovů
VK CAD s.r.o. - projekční činnost
W ENERGIE s.r.o. - malé vodní elektrárny
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA B. SMETANY
ZŠ MŠ ČISTÁ
ZŠ ZÁMRSK


Kvalifikace

osvědčení OZO prevence rizik 2015

 
Výpis z živnostenského rejstříku